Education

1. Tungkol saan ang Islogan?, 2. Nagpapahiwatig ba ito ng mensahe o kahulugan? Paano? , 3. Kaya mo rin bang makalikha ng mga Islogan na mayroong mensahe?, PAANSWER PO NETO PLZ., PASAHAN NA PO NAMIN BUKAS EH.,

Written by Winona · 8 sec read >


1. Tungkol saan ang Islogan?


2. Nagpapahiwatig ba ito ng mensahe o kahulugan? Paano?

3. Kaya mo rin bang makalikha ng mga Islogan na mayroong mensahe?

PAANSWER PO NETO PLZ.
PASAHAN NA PO NAMIN BUKAS EH.

8c931f8a51bbafd5836c7edee8906a85

layla roger edith alucard lesley lancelot


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.