Education

A. Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay Tama at Mali kung hindi., 1. Ang isang teksto ay binubuo rin ng mga saknong na nagtataglay ng mga pansuportang detalye. , 2. Ang pangunahing kaisipan ay ang sentro ng talata. , 3. Ang diwa ng buong talata ay ang pantulong na kaisipan. , 4. Magiging madali ang pag-unawa sa isang talata kung wala ang paksa o tapik. , 5. Mahalaga ang pagtukoy sa paksa/pangunahing ideya o kaisipang ng isang teksto para sa lubusang pag-unawa nito. , 6. Ang Talata ay binubuo ng mga lipon ng mga pangungusap na magkakaugnay. , 7. Nakatutulong ang pangunahing kaisipan para madaling matandaan ang mahahalagang impormasyon sa isang teksto. , 8. Ang sanaysay ang tumutulong upang mapalitaw ang pangunahing kaisipan., 9. Hindi mahalaga ang mga pansuportang detalye para sa isang teksto., 10. Ang Pangunahing kaisipan ay makikita sa gitna ng isang talata.

Written by Winona · 31 sec read >


A. Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay Tama at Mali kung hindi.


1. Ang isang teksto ay binubuo rin ng mga saknong na nagtataglay ng mga pansuportang detalye.

2. Ang pangunahing kaisipan ay ang sentro ng talata.

3. Ang diwa ng buong talata ay ang pantulong na kaisipan.

4. Magiging madali ang pag-unawa sa isang talata kung wala ang paksa o tapik.

5. Mahalaga ang pagtukoy sa paksa/pangunahing ideya o kaisipang ng isang teksto para sa lubusang pag-unawa nito.

6. Ang Talata ay binubuo ng mga lipon ng mga pangungusap na magkakaugnay.

7. Nakatutulong ang pangunahing kaisipan para madaling matandaan ang mahahalagang impormasyon sa isang teksto.

8. Ang sanaysay ang tumutulong upang mapalitaw ang pangunahing kaisipan.

9. Hindi mahalaga ang mga pansuportang detalye para sa isang teksto.

10. Ang Pangunahing kaisipan ay makikita sa gitna ng isang talata.​

Answer:

1.tama

2.tama

3.tama

4.tama

5.tama

6.tama

7.tama

8.tama

9.mali

10.tama

Explanation:

pa brainliest po? makatulong po to promise


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.