Education

Piliin ang BG kung ang sumusunod na mga programa ay isinagawa bago naganap ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig at PK kung naganap pagkatapos., Pagtatayo ng paaralang normal, Pagpapatupad ng patakarang 201cPilipino Muna201d, Paghikayat sa mga kapitalistang Amerikanong mamuhunan sa Pilipinas., Pagsasagawa ng elektripikasyon, Pagbibigay ng pantay na Karapatan sa kababaihan

Written by Winona · 13 sec read >


Piliin ang BG kung ang sumusunod na mga programa ay isinagawa bago naganap ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig at PK kung naganap pagkatapos.


Pagtatayo ng paaralang normal

Pagpapatupad ng patakarang “Pilipino Muna”

Paghikayat sa mga kapitalistang Amerikanong mamuhunan sa Pilipinas.

Pagsasagawa ng elektripikasyon

Pagbibigay ng pantay na Karapatan sa kababaihan

Answer:

1.BG

2.PG

3.BG

4.BG

5.PG

Explanation:

im not sure if my answer is correct


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.