Education

Sumulat nga isang edetorial text tungol sa mga mamamayan na sumusunod sa health protocol

Written by Winona · 32 sec read >


Sumulat nga isang edetorial text tungol sa mga mamamayan na sumusunod sa health protocol​

Answer:

Nakasuot dapat ang lahat ng mask kapag nasa loob ng mga pampublikong gusali

Anuman ang status ng iyong bakuna, dapat kang magsuot ng mask sa loob ng lahat ng pampublikong gusali. Kabilang dito ang mga lugar tulad ng mga tindahan at restaurant (kapag hindi aktibong kumakain o umiinom), at sa malalaking event sa loob.

Dapat kang magsuot ng mask sa lahat ng negosyo at venue, pati na rin kapag ikaw ay:

Naghahanap ng pangangalagang pangkalusugan (kasama ang anumang waiting room)

Nasa loob ng K-to-12 na paaralan, pasilidad sa pangangalaga sa bata, pambatang sports, o iba pang lugar na may kabataan

Nasa loob ng mga shelter para sa walang tirahan, sentro ng paglamig, at shelter para sa emergency

Nasa mga pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga at mga sentro ng pangangalaga sa nasa hustong gulang at matatanda

Nasa loob ng bilangguan


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.