Education

The solution for 221ax+1=2is

Written by Winona · 3 sec read >


The solution for √x+1=2is ​

√x+1=2

x+1= 2²

x+1=4

x=4-1

x=3

Checking: let x be 3

√3+1=2

√4=2

2=2 ✓


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Up Next: 10. ano ang gamit sa simbolong flat ?, a . nagbabantay ng tono, b . nagpapababa ng kalahating tono ng isang natural na nota, c. ginagamit upang mapataas ang kalahating tono ng isang natural na nota, d.nagpapa balik sa normal na tono ng nota mababa o pinataas, 11. anong simbolo ang naghuhudyat na ang tono ng isang nota ay dapat tugtugin o awitin ng half step pataas ?, a . sharp, b . clef, c . flat, d . pitch name, 12. ano ang dapat mong tandaan upang makabuo ng isang simpleng melodya ?, a . pag gamit lang ang isang uri ng nota at pahinga, “b . paggamit ng ibat-ibang uri ng nota at pahinga”, c . hindi kailangan ang key signature at time signature sa pagbuo ng simpleng melodia, d . wala sa nabanggit, 13. bakit mahalaga malaman ang wastong time signature key signature at scale sa pagbuo ng isang simpleng melody ?, a . upang maging maayos ang paggawa ng simpleng melody, b . upang may gabay sa pag-awit, c . upang maging, d . wala sa nabanggit, 14. ito ay isinasagawa bago ang pagtatanghal haba ng sinusundan ang do mi so do mi so do pattern na unti-unting itataas ang pitch hanggang sa pinakamataas na range na maabot ang tinig at dahan-dahan ibaba hanggang sa pinakamababang range na maabot, a . tongue exercise, b . volcanization, c . rhyming, d . humming, 15. bakit mahalagang magsagawa ng vulcanization bago umawit ?, a . upang makuha ang tamang tono, b . upang lumuwag ang vocal cord at maging madali ang pag-awit, c . upang maihanda ang sarili bago umawit, d . upang lalong mapaganda ang tinig, pake help po